ავტორი: ბონდო მძინარაშვილი;

სამაგისტრო პროგრამა: ,,მედია და ახალი ტექნოლოგიები'';

საგანი: ,,რეკლამა მედიაში'';

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნინო ჭალაგანიძე.