ავტორი: მარიამ ბერია

             სიუჟეტი მომზადებულია  „ბეჭდური მედია 2“-ის ფარგლებში

             ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მაია ტორაძე