ავოტირ: ერეკლე ფოლადიშვილი

ხელმძღვანელი: ნათია რაჭველიშვილი