სტუ­დენ­ტუ­რი კონ­ფე­რენ­ცია — „ყალ­ბი ამ­ბე­ბი და დე­ზინ­ფორ­მა­ცია: საფ­რთხე­ები, ბრძო­ლის გზე­ბი, ეთ­იკ­ური და სა­მარ­თლებ­რი­ვი ას­პექ­ტე­ბი“ — 24 თე­ბერ­ვალს თსუ-ის სო­ცი­ალ­ურ და პო­ლი­ტი­კურ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის მულ­ტი­მე­დია ცენ­ტრი­სა და ჟურ­ნა­ლის­ტი­კი­სა და მა­სობ­რი­ვი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბით გა­იმ­არ­თა. კონ­ფე­რენ­ცია მომ­ზად­და სა­ქარ­თვე­ლო­ში აშშ-ს სა­ელ­ჩოს დე­მოკ­რა­ტი­ის მცი­რე გრან­ტე­ბის პროგ­რა­მით და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტის — „მე­დი­აწ­იგ­ნი­ერ­ებ­ის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა, რო­გორც დე­მოკ­რა­ტი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის ფა­სი­ლი­ტა­ტო­რი სა­ქარ­თვე­ლო­ში“ — ფარ­გლებ­ში. გრან­ტი ცო­ტა ხნის წინ მო­იპ­ოვა თსუ-ის მულ­ტი­მე­დია ცენ­ტრმა. კონ­ფე­რენ­ცია, რო­მელ­შიც თსუ-ის სტუ­დენ­ტებ­თან ერ­თად გო­რი­სა და ქუ­თა­ის­ის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტე­ბის მა­გის­ტრან­ტე­ბი და ბა­კა­ლავ­რი­ატ­ის სტუ­დენ­ტე­ბი მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ, პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ერთ-ერ­თი ღო­ნის­ძი­ებაა.

კონ­ფე­რენ­ცია გახ­სნა თსუ-ის სო­ცი­ალ­ურ და პო­ლი­ტი­კურ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის მულ­ტი­მე­დია ცენ­ტრის დი­რექ­ტორ­მა, სა­ქარ­თვე­ლო­ში აშშ-ს სა­ელ­ჩოს „დე­მოკ­რა­ტი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის მცი­რე გრან­ტის პროგ­რა­მით“ და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი საგ­რან­ტო პრო­ექ­ტის – „მე­დი­აწ­იგ­ნი­ერ­ებ­ის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა, რო­გორც დე­მოკ­რა­ტი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის ფა­სი­ლი­ტა­ტო­რი სა­ქარ­თვე­ლო­ში“ – ხელ­მძღვა­ნელ­მა მა­რი­ნა სა­ლუქ­ვა­ძემ: „დღეს ყალ­ბი ინ­ფორ­მა­ცი­ის კვლე­ვა არ­ის ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და აქ­ტუ­ალ­ური სა­კითხი. უპ­ირ­ვე­ლე­სად, მად­ლო­ბა მინ­და გა­და­ვუ­ხა­დო სტუ­დენ­ტებს, რომ­ლებ­მაც სურ­ვი­ლი და მზა­ობა გა­მოთ­ქვეს, რა­თა ემ­უშ­ავ­ათ ამ სა­კითხზე. ას­ევე დი­დი მად­ლო­ბა მინ­და გა­და­ვუ­ხა­დო თსუ-ის სო­ცი­ალ­ურ და პო­ლი­ტი­კურ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის დე­კანს, ქალ­ბა­ტონ თა­მარ დოლ­ბაიას და თსუ-ის რექ­ტორს, ბა­ტონ გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძეს და­ინ­ტე­რე­სე­ბი­სა და მხარ­და­ჭე­რის­თვის. რაც ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რია, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად მინ­და აღ­ვნიშ­ნო აშშ-ს სა­ელ­ჩოს წვლი­ლი და თა­ნად­გო­მა რო­გორც ამ კონ­ფე­რენ­ცი­აში, ას­ევე პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში გან­ხორ­ცი­ელ­ებ­ულ სხვა ღო­ნის­ძი­ებ­ებ­ში“, – თქვა მან.

ივ­ანე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის სო­ცი­ალ­ურ და პო­ლი­ტი­კურ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის დე­კან­მა თა­მარ დოლ­ბაიამ თა­ვის გა­მოს­ვლა­ში აღ­ნიშ­ნა, რომ, ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ის გან­ვი­თა­რე­ბას­თან ერ­თად, სულ უფ­რო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ხდე­ბა ყალ­ბი ინ­ფორ­მა­ცი­ის კვლე­ვა, რი­სი კომ­პე­ტენ­ცი­აც სო­ცი­ალ­ურ და პო­ლი­ტი­კურ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის სტუ­დენ­ტებს ნამ­დვი­ლად გა­აჩ­ნი­ათ, რად­გან ფა­კულ­ტეტ­ზე მუდ­მი­ვად ტარ­დე­ბა სა­მეც­ნი­ერო კონ­ფე­რენ­ცი­ები და გა­მო­დის რამ­დე­ნი­მე სტუ­დენ­ტუ­რი სა­მეც­ნი­ერო ჟურ­ნა­ლიც. „მი­ხა­რია, რომ კონ­ფე­რენ­ცი­აში ჩვენ­თან ერ­თად ჩა­ერ­თნენ და მო­ნა­წი­ლე­ობ­ენ გო­რი­სა და ქუ­თა­ის­ის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი. თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ვა­ლია, რომ და­ეხ­მა­როს რე­გი­ონ­ებს და გა­უზი­არ­ოს გა­მოც­დი­ლე­ბა. ვფიქ­რობ, რომ ეს თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა არ იქ­ნე­ბა ერ­თჯე­რა­დი და იქ­ნე­ბა ინ­ტენ­სი­ური. ეს ყვე­ლა­ფე­რი, რა თქმა უნ­და, სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის კეთ­დე­ბა, რა­თა მათ გა­ნუ­ვი­თარ­დეთ უნ­არ­ები კვლე­ვით სფე­რო­ში. დღეს წა­მო­წე­ული თე­მა ძა­ლი­ან აქ­ტუ­ალ­ურია, რად­გან ყალბ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, სამ­წუ­ხა­როდ, დი­დი ძა­ლა და გავ­ლე­ნა აქ­ვს. ის შექ­მნი­ლია სა­ზო­გა­დო­ებ­ის აზ­რსა და ემ­ოცი­ებ­ზე გავ­ლე­ნის მო­სახ­დე­ნად, სი­ყალ­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ ბრძო­ლა­ში კი ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა დი­დია. ამ­იტ­ომ ას­წავ­ლი­ან მათ ფაქ­ტე­ბის გა­და­მოწ­მე­ბას, წყა­რო­ებ­თან მუ­შა­ობ­ას და მგო­ნია, რომ ეს არ­ის ყვე­ლა­ზე ძლი­ერი იარ­აღი დე­ზინ­ფორ­მა­ცი­ას­თან ბრძო­ლა­ში“, — თქვა თა­მარ დოლ­ბაიამ.

კონ­ფე­რენ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ებს მი­ეს­ალ­მა და წარ­მა­ტე­ბე­ბი უს­ურ­ვა თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის რექ­ტორ­მა გი­ორ­გი შარ­ვა­ში­ძემ: „დღეს ეს არ­ის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი მი­მარ­თუ­ლე­ბა, მე ვიტყო­დი, ეგ­ზის­ტენ­ცი­ალ­ურ­იც კი, მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს­თვის. ჩვენ ამ ტი­პის ინ­ფორ­მა­ცი­ას თით­ქმის ყო­ველ­დღი­ურ­ად ვე­ხე­ბით, რაც გან­სა­კუთ­რე­ბით საფ­რთხის­მომ­ცვე­ლია მცი­რე ქვეყ­ნე­ბის­თვის. ყალბ ინ­ფორ­მა­ცი­ას­თან ბრძო­ლა­ში უნ­იკ­ალ­ური რო­ლი აკ­ის­რია მას­მე­დი­ას, მათ შო­რის, ციფ­რულ მე­დი­ას. ამ პრო­ცეს­ში ას­ევე მნიშ­ვნე­ლო­ვან როლს თა­მა­შო­ბენ ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც ძა­ლი­ან ფა­ქი­ზი, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და უაღ­რე­სად ინ­ტე­ლექ­ტუ­ალ­ური საქ­მი­ან­ობ­ის გან­მა­ხორ­ცი­ელ­ებ­ლე­ბი უნ­და იყ­ვნენ. თე­მა, რა თქმა უნ­და, ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სოა სა­მეც­ნი­ერო კვლე­ვის თვალ­საზ­რი­სი­თაც, რად­გან „Fake News“-ის ფე­ნო­მე­ნი ბევ­რი ას­პექ­ტით არ­ის შე­სას­წავ­ლი. რთუ­ლია, უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­მა ამ­აზე სა­შუ­რი და სა­ჭი­რო საქ­მე მო­იფ­იქ­როს ამ კუთხით, რად­გან ეს არ­ის ის სფე­რო, სა­დაც ყვე­ლა­ზე მე­ტად გვაკ­ლია ცოდ­ნა და კვა­ლი­ფი­კა­ცია. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მად­ლო­ბა მინ­და გა­და­ვუ­ხა­დო აშშ–ს სა­ელ­ჩოს და, რა თქმა უნ­და, ჩვენს მულ­ტი­მე­დია ცენ­ტრს, რო­მელ­მაც ასე გვა­სა­ხე­ლა. ვი­მე­დოვ­ნებ, რომ ბევ­რი გა­ნაგ­რძობს კვლე­ვას ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით“, — თქვა მან.

სპე­ცი­ალ­ურ­ად ამ კონ­ფე­რენ­ცი­ის­თვის მი­სალ­მე­ბის და მხარ­და­ჭე­რის სიტყვა გა­მო­აგ­ზავ­ნა ჩი­კა­გოს ლოიოლას უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის „ციფ­რუ­ლი მე­დი­ისა და სთო­რი­თე­ლინ­გის“ სა­მა­გის­ტრო პროგ­რა­მის ხელ­მძღვა­ნელ­მა რი­შელ რო­ჯერ­სმა. მან აღ­ნიშ­ნა, რომ ჭეშ­მა­რი­ტე­ბის­კენ სწრაფ­ვას დი­დი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქ­ვს თა­ნა­მედ­რო­ვე ჟურ­ნა­ლის­ტი­კა­ში. მან ხა­ზი გა­უს­ვა იმ ფაქ­ტს, რომ სტუ­დენ­ტებ­მა, რო­გორც ახ­ალ­გაზ­რდა ჟურ­ნა­ლის­ტებ­მა, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ის­წავ­ლონ ყვე­ლაფ­რის ეჭ­ვქვეშ და­ყე­ნე­ბა, ყალ­ბი ინ­ფორ­მა­ცი­ის აღ­მო­ჩე­ნა და მი­სი გავ­რცე­ლე­ბის შე­ჩე­რე­ბა.

„ჭეშ­მა­რი­ტე­ბის­კენ სწრაფ­ვას დი­დი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქ­ვს თა­ნა­მედ­რო­ვე ჟურ­ნა­ლის­ტი­კა­ში. თქვენ დე­ზინ­ფორ­მა­ცი­ის ეპ­ოქ­აში ცხოვ­რობთ, რა­მაც არ­სე­ბი­თი გა­ხა­და იმ­ის ცოდ­ნა, თუ რო­მელ ინ­ფორ­მა­ცი­ას უნ­და ენ­დოთ. აი, ამ­იტ­ომ, კრი­ტი­კუ­ლი მიდ­გო­მა უნ­და გა­მო­იმ­უშა­ოთ ყვე­ლაფ­რი­სად­მი, რა­საც ხე­დავთ და ის­მენთ და შე­აფ­ას­ოთ მა­თი სი­ზუს­ტე. „ფე­იკ ნი­უსი“ ვი­თარ­დე­ბა, რაც ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის­თვის უფ­რო არ­თუ­ლებს, გა­არ­ჩი­ონ სი­ნამ­დვი­ლე გა­მო­გო­ნი­ლის­გან. „ფე­იკ ნი­უს­თან“ ბრძო­ლა იქ­ნე­ბა მთე­ლი თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბის საქ­მე. იმ­ედი მაქ­ვს, დღე­ვან­დე­ლი კონ­ფე­რენ­ცია შთა­გა­გო­ნებთ, რომ წარ­მარ­თოთ გო­ნივ­რუ­ლი დი­ალ­ოგი იმ­ის თა­ობ­აზე, რა შე­გიძ­ლი­ათ გა­აკ­ეთ­ოთ ყალ­ბი ინ­ფორ­მა­ცი­ისა და დე­ზინ­ფორ­მა­ცი­ის კამ­პა­ნი­ის წი­ნა­აღ­მდეგ. ჩემ­თვის დი­დი პა­ტი­ვია, დღე­ვან­დელ კონ­ფე­რენ­ცი­აზე მი­ვე­სალ­მო სტუ­დენ­ტებს სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა­დას­ხვა რე­გი­ონ­იდ­ან. მე ვყო­ფილ­ვარ ბევრ თქვენს უნ­ივ­ერ­სი­ტეტ­ში და შევ­ხვედ­რი­ვარ თქვენს არ­აჩ­ვე­ულ­ებ­რივ პრო­ფე­სო­რებს“, — მი­მარ­თა კონ­ფე­რენ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე სტუ­დენ­ტებს რი­შელ რო­ჯერ­სმა.

სა­ინ­ტე­რე­სო და დრო­ული უწ­ოდ­ეს სტუ­დენ­ტურ კონ­ფე­რენ­ცი­ას გო­რის სა­ხელ­მწი­ფო სას­წავ­ლო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის ჟურ­ნა­ლის­ტი­კის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მძღვა­ნელ­მა, პრო­ფე­სორ­მა მა­რი­კა შე­რა­ზა­დიშ­ვილ­მა და ქუ­თა­ის­ის აკ­აკი წე­რეთ­ლის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის სო­ცი­ალ­ურ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა დე­პარ­ტა­მენ­ტის ჟურ­ნა­ლის­ტი­კის მი­მარ­თუ­ლე­ბის ხელ­მძღვა­ნელ­მა, ას­ოც­ირ­ებ­ულ­მა პრო­ფე­სორ­მა მზია თა­დუ­მა­ძემ. მათ ხაზ­გას­მით აღ­ნიშ­ნეს, რომ ამ­გვა­რი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა სა­მეც­ნი­ერო კვლე­ვე­ბი­სა და მო­მა­ვა­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის სწავ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში ბევრ სა­ინ­ტე­რე­სო სი­ახ­ლეს შე­იტ­ანს.

კონ­ფე­რენ­ცია ტრა­დი­ცი­ულ­ად პლე­ნა­რუ­ლი სე­სი­ით გა­იხ­სნა, რო­მელ­შიც მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ თსუ-ის დოქ­ტო­რან­ტე­ბი და მა­გის­ტრან­ტე­ბი: ნი­ნო შენ­გე­ლია თე­მით: „დე­ზინ­ფორ­მა­ცია, რო­გორც სო­ცი­ალ­ური მე­დი­ის ერთ-ერ­თი მთა­ვა­რი გა­მოწ­ვე­ვა“; თამ­თა ჩხა­იძე თე­მით: „ყალბ ინ­ფორ­მა­ცი­ას­თან ბრძო­ლის პრაქ­ტი­კა სა­ქარ­თვე­ლო­ში, უკ­რა­ინ­ასა და ეს­ტო­ნეთ­ში“ და ლი­ანა მარ­ქა­რი­ანი თე­მით: „ცრუ­პო­ზი­ტი­ვიზ­მი ყალბ ინ­ფორ­მა­ცი­ებ­ში (ქარ­თუ­ლი სო­ცი­ალ­ური მე­დი­ის მა­გა­ლი­თებ­ზე)“.

პლე­ნა­რუ­ლი სხდო­მის შემ­დეგ მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა და კო­მი­სი­ის წევ­რებ­მა მუ­შა­ობა გა­ნაგ­რძეს სა­მი ძი­რი­თა­დი სე­სი­ის მი­ხედ­ვით: „გლო­ბა­ლუ­რი პან­დე­მია და დე­ზინ­ფორ­მა­ცია“, „ფე­იკ ნი­უს­ები“ და პრო­პა­გან­დის­ტუ­ლი საფ­რთხე­ები“, „მე­დი­აწ­იგ­ნი­ერ­ებ­ის გა­მოწ­ვე­ვე­ბი და ყალბ ინ­ფორ­მა­ცი­ას­თან ბრძო­ლის ეთ­იკ­ური ას­პექ­ტე­ბი“.

მომ­ხსე­ნებ­ლებს შო­რის იყ­ვნენ რო­გორც ივ. ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის სხვა­დას­ხვა ფა­კულ­ტე­ტის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, ას­ევე ქუ­თა­ის­ისა და გო­რის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტე­ბის სწავ­ლე­ბის სხვა­დას­ხვა სა­ფე­ხუ­რის სტუ­დენ­ტე­ბი.

კონ­ფე­რენ­ცი­აში მო­ნა­წი­ლე­ობა მი­იღო ოც­ზე მეტ­მა სტუ­დენ­ტმა. მათ სა­ინ­ტე­რე­სო მსჯე­ლო­ბა შე­მოგ­ვთა­ვა­ზეს ყალ­ბი ახ­ალი ამ­ბე­ბის ფორ­მებ­სა და სპე­ცი­ფი­კა­ზე, რუ­სულ პრო­პა­გან­დის­ტულ საფ­რთხე­ებ­ზე, მე­დი­აწ­იგ­ნი­ერ­ებ­ის გა­მოწ­ვე­ვებ­ზე. თი­თოეული სე­სი­ის შე­ჯა­მე­ბის შე­დე­გად გა­მოვ­ლინ­დნენ სა­უკ­ეთ­ესო ნაშ­რო­მე­ბის ავ­ტო­რე­ბიც: მა­რი­ამ კაჭ­კა­ჭაშ­ვი­ლი, ნა­თია მი­ხე­ლი­ძე — თსუ („დე­ზინ­ფორ­მა­ცი­ული ინ­ტერ­ნეტ­სივ­რცე კო­ვიდ 19-ის პრობ­ლე­მა­თა გა­შუ­ქე­ბი­სას“); და­თო დო­ლა­ბე­რი­ძე — თსუ („დე­ზინ­ფორ­მა­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში პან­დე­მი­ის პე­რი­ოდ­ში“); თა­მარ ნი­კო­ლე­იშ­ვი­ლი — აწ­სუ („სო­ცი­ალ­ური ქსე­ლე­ბი, რო­გორც ახ­ალი ამ­ბე­ბის წყა­რო და ყალბ ინ­ფორ­მა­ცი­ას­თან ბრძო­ლის სა­მარ­თლებ­რი­ვი და ეთ­იკ­ური ას­პექ­ტე­ბი“); მე­ლა­ნო ბე­რი­ძე, ნა­ნო პაჭ­კო­რია — თსუ („მე­დი­აწ­იგ­ნი­ერ­ებ­ის­ად­მი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი, გა­მოწ­ვე­ვე­ბი და სა­მო­მავ­ლო პერ­სპექ­ტი­ვე­ბი ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ებ­აში“); მა­რი­ამ მარ­ტი­აშ­ვი­ლი, ხა­ტია მი­კირ­ტი­ჩი­ანი — გო­რის სა­ხელ­მწი­ფო სას­წავ­ლო უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი („მე­დი­აწ­იგ­ნი­ერ­ება — პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რის გზე­ბის ძი­ება“); მა­რი­ამ ფრან­გიშ­ვი­ლი, სო­ფიო ტა­ბა­ტა­ძე — თსუ („ყალ­ბი ახ­ალი ამ­ბე­ბი და დე­ზინ­ფორ­მა­ცია, რო­გორც რუ­სე­თის ჰიბ­რი­დუ­ლი ომ­ის მთა­ვა­რი იარ­აღი“) და ცოტ­ნე უმ­ეკ­აშ­ვი­ლი, ნი­ნი ხე­ცუ­რი­ანი — თსუ („რუ­სუ­ლი პრო­პა­გან­დის ტენ­დენ­ცი­ებ­ის მნიშ­ვნე­ლო­ბა ყა­რა­ბა­ღის კონ­ფლიქ­ტში“).

კონ­ფე­რენ­ცი­ის სა­ორ­გა­ნი­ზა­ციო კო­მი­ტეტ­მა, რომ­ლის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში იყ­ვნენ პრო­ექ­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი მა­რი­ნა სა­ლუქ­ვა­ძე, სო­ცი­ალ­ურ და პო­ლი­ტი­კურ მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ფა­კულ­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რი მა­ნა­ნა შა­მი­ლიშ­ვი­ლი და პრო­ექ­ტის კო­ორ­დი­ნა­ტო­რი ნა­თია სვა­ნი­ძე, კონ­ფე­რენ­ცი­ის შე­დე­გე­ბი შე­აჯ­ამა. კო­მი­ტე­ტის გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბით, სა­უკ­ეთ­ესო მოხ­სე­ნე­ბე­ბის ავ­ტო­რე­ბი და­სა­ჩუქ­რდე­ბი­ან სა­მახ­სოვ­რო ჯილ­დო­ებ­ით, ხო­ლო სა­მეც­ნი­ერო კო­მი­სი­ის მი­ერ შერ­ჩე­ული ნაშ­რო­მე­ბი წიგ­ნად აიკ­ინ­ძე­ბა. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ გა­მარ­ჯვე­ბულ სტუ­დენ­ტებს სა­ჩუქ­რე­ბი უშუ­ალ­ოდ თსუ-ის რექ­ტო­რის სა­ხე­ლით გა­და­ეც­ემ­ათ.

მო­ამ­ზა­და ლი­ანა მარ­ქა­რი­ან­მა